กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15143/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกและจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 11,500-13,285 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างสำรวจ

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาภูมิศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรวจรังวัดจัดทำแผนที่ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นายช่างสำรวจ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับมุม
  ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านทะเบียน ที่ราชพัสดุและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  สอบข้อเขียน
  ๑) สอบภาคทฤษฎี
  –    ความรู้ความสามารถทั่วไป
  –    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เข่น วิธีทำการรังวัด งานวงรอบ และระบบ GPS
  ๒) สอบภาคปฏิบัติ
  –    การตั้งกล้องเพื่อทำวงรอบในงานสำรวจรังวัด ที่ดินราชพัสดุ
  สอบสัมภาษณ์
  โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก และความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจ ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๑๗๕ ถนนสวนสน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 – 11 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments