Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -12 ก.ค. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17239/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,บุคลากร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 12 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัชีมนตรี ว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไชเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง-การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
2. หากมีประสบการณ์ด้านจัดประชุม อบรมสัมมนา และการเป็นพิธีกร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


บุคลากร

1.. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาริขา
2.    มีประสบการณ์Iนการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

1.    จัดทำหลักสูตรฟิกอบรมพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2.    จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3.    ดำเนินการฟิกอบรมพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
4.    จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5.    ติดตามการนำความรู้และทักษะที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
6.    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7.    กลั่นกรองการอนุมัติ/อนุญาตบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศเบื้องต้นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร พิจารณา
8.    บันทึกข้อมูลกุารพัฒนาบุคลากรลงฐานช้อมูลระบบบุคลากร (MIS)
9.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

1.    มีความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ และหลักในการร่างโต้ตอบหนังสือราชการเป็นอย่างดี
2.    มีความรู้และสามารถใช้ภาษาราชการไทยได้ถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างดี
3.    สามารถจัดทำหนังสือราชการได้เป็นอย่างดี รู้จักใช้พจนาบุกรม
4.    ต้องรู้จักพิจารณาสังเกต จดจำการใช้ถ้อยคำสำนวนหนังสือราชการต่างๆที่เห็นว่าเป็นแบบ ฉบับที่ดี
5.    รู้จักปรับปรุงแก้ไขการร่างหนังสือของตนเองอยู่เสมอ
6.    มีความละเอียด รอบคอบ มีความจำดี
7.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ,โปรแกรมรPSS และการใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
8.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.    การเขียนโครงการ การเขียนแผนงาน การเขียนแผนธุรกิจ
2.    มีความรู้เบื้องต้นในด้านกฎหมายด้านสัญญา และทรัพย์สินทางปัญญา
3.    มีทักษะในการสรุปและคิดวิเคราะห์จากการประขุมหรือการเจรจาธุรกิจ
4.    มีความเข้าใจในระบบราชการ และการงบประมาณของราชการ.
5.    สามารถใช้(ปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ,SPSS ,Internet ได้เป็นอย่างดี
6.    มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทักษะในการเจรจาต่องรองเชิงธุรกิจ
7.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล- ชั้น 4.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 – 12 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ file 1

Comments

comments