กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15144/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครราชลีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ด้วยจังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุในส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ผู้สมัครจะต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สาชาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา วิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  –    การจำลองแผนที่ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ
  –    การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุและทะเบียนอาคารราชพัสดุ เช่น การขึ้นทะเบียน
  ที่ราชพัสดุ การแก้ไขเพิ่มเดิมทะเบียนที่ราชพัสดุ การเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ การจำหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ
  –    บริหารจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุ จัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุให้สามารถสืบด้นได้ง่าย
  –    ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
  –    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
  – ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ

  ๑. ความรู้ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเมินความเหมาะสมจาก การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎชองผู้เข้าสอบ

  ๒. ความสามารถ พิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ และความรู้ประสบการณ์ ที่อาจจะใช้เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

  ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทางการแต่งกาย สภาพ ร่างกายและจิตใจ เพื่อพิจารณาถีงความเหมาะสม ในต้านต่าง ๆ    

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ขอรับและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป 

  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธี้กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 – 9 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments