กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15145/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 38/2564

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค

ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เช้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือ พหุภาค โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) สามารถสืบคัน ตรวจสอบ คัดเลือก วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๔ มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถพิง พูด อ่าน แปล และเขียนได้ดี หากมีความสามารถในการเขียนบทความหรือบรรณาธิการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๕ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)
๒.๖ มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและ
การติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ ๒.๗ สามารถทำงานนอกสถานที่ และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค

๓.๑ ค้นคว้า ชัดทำ และเตรียมข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวซ้องกับเอเปคและ การเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ เพื่อนำมาสรุปวิเคราะห์และประมวลผล
๓.๒ งานเลขานุการ อาทิ การชัดทำเอกสารการประขุม เฃ้าร่วมการประขุม จดบันทึกและชัดทำรายงานการประขุม รวมถึงการนำเสนอฃ้อมูลเป็นสารสนเทศ (presentation) ในรูปแบบต่าง ๆ
๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวซ้องเพื่อเตรียมการสำหรับ การเป็นเจ้าภาพจัดการประขุมเอเปค รวมถึงสนับสนนภารกิจด้านอำนวยการ อาทิ การเตรียมการด้าน สถานที่ การเดินทาง การลงทะเบียน การจัดประขุมเตรียมการต่าง ๆ
๓.๔ ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครตำแหน่ง พัฒนาข้อมูล”

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 16 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments