กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15146/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์(Sub-Editor)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 37/2564

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor)

ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเขย-แปซิฟิก (เอเปค) สามารถสืบด้น ตรวจสอบ คัดเลือก วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจง่ายและติดตาม
๒.๔ มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียน บรรณาธิการ โดยเฉพาะงานเขียน ด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๕ มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถพิง พูด อ่าน แปล และเขียนได้ดี
๒.๖ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint) หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านกราฟิก (เข่น Photoshop, Illustrator, Dreamweaver เขียน HTML ฯลฯ) และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกราฟิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๗ มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรคํ ขยัน
อดทน มีความรับผิดขอบสูง ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใด้ความกดดันได้ดี
๒.๘ สามารถทำงานนอกสถานที่ และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor)

๓.๑ จัดทำและเรียบเรียงข้อมูล รายงานข่าว รายงานผลการประชุม/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการประขาสัมพันธ์เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย
๓.๒ ออกแบบและจัดทำสื่อประซาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้แก่ประชาชนไทยและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเขื่อมื่นของไทยในประขาคมโลก
๓.๓ สนับสนุนการจัดเตรียมเนื้อหาสาระและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชาสัมพันธ์
๓.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขน นักวิขาการ สื่อมวลชน
เพื่อส่งเสริมการประขาสัมพันธ์ตามกรอบเอเปคให้เข้าถงกลุ่มเป้าหมาย
๓.๕ ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th โดยตั้งขื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า สมัครตำแหน่ง Sub-Editor

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 16 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments