กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15142/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,590-8,300
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไขั และตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สถาบันท้นตกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จีงประกาศรับ สมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ชี่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ร) ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ช็งป็ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรักษาทางด้านทันตกรรมให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางต้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ สามารถช่วยเหลือทันตแพทย์จัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาทางท้นตกรรม รวมถึงช่วยเหลือ ทันตแพทย์ให้ก ารรักษาทางท้นตกรรมใต้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวซ้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำลัง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เข่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบรัอย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments