สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์

ลิงค์: https://ehenx.com/14896/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม และคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แกไขเพิ่มเดิมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติ แห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

๑. ปฏิบัติภารกิจด้านการใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกำหนดมาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบ
วิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น
๒. ปฏิบัติภารกิจหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการให้บริการภาครัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๓. ปฏิบัติภารกิจหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในกำกับกระทรวงดิจิทัลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
๔. ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก และภารกิจอื่นๆ ของสำนักงานฯ

วิชาที่สอบ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัด บุรีรัมย์ ชั้น ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments