Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14895/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และ คำสั่งกรมล่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงาน บุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๑๕๐๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ ฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์!,ห้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาขนทั่วไป
 2. แนะนำ ล่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
 4. แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จ
 5. ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานสหกรณ์
 6. แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
 7. ล่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก,สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 8. แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 10. แนะนำ ส่งเสริม สารดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1
 11. ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 1. มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ที่มีอย่ในความรับผิดชอบ
 2. มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
 4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบติหน้าที่ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน
 5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ ปฏิบ้ติงานในหน้าที่
 6. มีความรู้ความสามารถในการ ใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก,การปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 8. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับ งานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิ,บติงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดีการสั่งสมความเขี่ยวชาญ ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ๗ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments