ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 386 อัตรา,

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 386 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14894/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 386
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบ อัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) และหนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

อัตราว่าง : 386 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง)

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาหรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรม สำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิศวกรรมชลประทาน หรือปริญญาตรีในสาขาหรือทางภูมิศาสตร์ หรือ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสำรวจ รังวัด หรือโยธา หรือด้านแผนที่ หรือภูมิสารสนเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรอง การปฏิบัติงาน
 4. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 5. อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฎหมาย)

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านการเงิน)

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง)

 1. ร่วมปฏิบัติงานวางแผนงาน โครงการ และปฏิบัติงานสำรวจรังวัดภูมิประเทศและการจัดแปลง ที่ดินโดยวิธีการต่าง ๆ
 2. ร่วมปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประกอบการจัดหาหรือเตรียมการจัดทำแผนที่ การสำรวจรังวัดหรือ ระบบภูมิสารสนเทศ
 3. ร่วมปฏิบัติงานวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการ สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
 4. ร่วมดำเนินการรวบรวม จัดทำ ปรับปรุง แกิไขเพิ่มเดิม และควบคุมดูแลตลอดจนพัฒนาระบบ ข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map)
 5. ร่วมดำเนินการงานสำรวจรังวัดที่ดิน
 6. ร่วมดำเนินการงานจัดที่ดิน/ที่ดินรัฐ/ที่ดินเอกชน/ที่ดินชุมชน
 7. ร่วมตรวจสอบแนวเขตและระวังชี้แนวเขตกรณีพิพาทแปลงที่ดินของรัฐและแปลงที่ดินเอกชน/ ระวังชี้แนวเขตที่ดินตามหนังสือจากสำนักงานที่ดิน
 8. บริการข้อมูลแผนที่แก่เกษตรกรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. ร่วมสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพทำเล ให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการใช้ประโยขน์ที่ดินให้คุ้มค่า และงานสำรวจเพื่อพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
 10. ร่วมดำเนินการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network
 11. ร่วมสำรวจรังวัดตามการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูป ที่ดิน
 12. จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำรวจรังวัด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
  มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฎหมาย)

 1. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินและการจัดชื้อที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 2. ร่วมปฏิบัติงานนิติกรรมและสัญญา
 3. ร่วมปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
 4. ร่วมปฏิบัติงานสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ
 5. ร่วมปฏิบัติงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์
 6. ร่วมปฏิบัติงานจัดที่ดิน
 7. ร่วมปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
 8. ร่วมปฏิบัติงานพิจารณาขออนุญาตและเสนอความเห็นควรอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
 9. ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน)

 1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล นโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อประ.กอบการจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณและตัวชี้วัด
 2. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดที่ดิน การคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการจัดที่ดิน
 3. ร่วมปฏิบัติงานติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 4. ร่วมปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวมถึงการประสานงาน ประสาน ความร่วมมือต่าง ๆ
 5. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บและควบคุมสารบบที่ดิน รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน/สินเชื่อให้แก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับความรู้ เพื่อการลงทุนทางการเกษตร และนำไปสู่การพัฒนารายได้
 7. ร่วมให้บริการด้านข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ขอรับบริการ เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับการจัดที่ดิน สิทธิประโยชน์การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
  มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านการเงิน)

 1. ร่วมจัดทำคำของบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
 2. ร่วมปฏิบัติงานการเงิน ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ร่วมบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) : GFMIS)
 4. ร่วมจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ เบิกเงิน จ่ายสินเชื่อ การรับและนำส่ง พร้อมทั้งจัดทำบัญชี และจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับควบคุมการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 5. ร่วมออกุติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกองทุนฯ เจรจา ขอผ่อนผัน/ขยาย , ลด/ยกเว้น และจัดทำ รายงานผลต่างๆ
 6. ให้บริการ ตอบปัญหา และชี้แจงเบื้องต้นแก่หน่วยงานราขการ เอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงาน หรือประชาขนเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการ บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments