กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -19 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/14799/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัคร บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตราสังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๒ (ลำปาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาคคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๓๐๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
๒. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
๓. มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูล 
๔. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(๑) การจัดทำแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
(๒) เฝ็าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่และรายงาน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
(๓) ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วน ร่วม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
(๔) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสิ่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(๕) จัดทำข้อมูล พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของหน่วยงาน ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) www.reo02.mnre.go.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบล้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) ส่วนอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments