กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ

ลิงค์: https://ehenx.com/14798/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มิมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทาง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผูได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา ๒๐๑๙ (00710-๑๙) นั้น

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. ช่วยงานข้อมูล งานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนงานประจำปี
๑.๑ การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล และสภาพปัญหาระดับพื้นที่ (Area) เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ รวบรวมและสำรวจสถานภาพ การรับรู้ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งประชาชน องค์กรภาคประชาชน (เช่น ทสม.) ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ หน่วยงานภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ะ เชิงพื้นที่ ที่มิความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ จัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด) ตามแผน Function และแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒. ช่วยงานประสาน สนับสบุน และเร่งรัดปฏิบัติงานในโครงการสำคัญของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๕ เช่น คทช. การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การจัดการ สิ่งแวดล้อม (ขยะ/ของเสียอันตราย ฝ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควัน/ไฟป่า และคุณภาพนั้า/นํ้าเสีย ฯลฯ) การจัดการทรัพยากรนั้า/นั้าบาดาล และพิบัติภัย (ฝนแล้ง/นํ้าท่วม) การจัดการสัตว์ป่า และพืชป่า และการ จัดการทรัพยากรธรณี ฯลฯ

๓. ช่วยงานการประเมินและรายงาน เกี่ยวกับการติดตามโครงการสำคัญ การประเมินผลโครงการสำคัญ และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๔. สนับสนนส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อำนาจเจริญ]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments