กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครราชสีมา] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครราชสีมา] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.ค. -12 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครราชสีมา

ลิงค์: https://ehenx.com/14797/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 12 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการ จัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) นั้น

จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์ จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. ช่วยงานข้อมูล งานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนงานประจำปี
๑.๑ การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล และสภาพปัญหาระดับพื้นที่ (Area) เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ รวบรวมและสำรวจสถานภาพ การรับรู้ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งประชาชน องค์กรภาคประชาชน (เช่น ทสม.) ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ หน่วยงานภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐): เชิงพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๑.๔ จัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด) ตามแผน Function และแผนจังหวัด/กสุ่มจังหวัด
๒. ช่วยงานประสาน สนับสนุนและเร่งรัดปฏิบัติงานในโครงกกรสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๕ เช่น โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การปลูกป่า และปัองกันไฟป่า การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/ของเสียอันตราย ฝุนละอองขนาดเล็ก หมอกควัน/ไฟป่า และคุณภาพ/ นํ้าเสีย ฯลฯ) การจัดการทรัพยากรนั้า/บาดาล และพิบัติภัย (ฝนแล้ง/นี้าท่วม) การจัดการ สัตว์ป่า และพืชป่า การจัดการทรัพยากรธรณี และบริหารจัดการ Geo park และปฏิบัติงานตามภารกิจราชการอื่นๆ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ช่วยงานการประเมินและรายงาน เกี่ยวกับการติดตามโครงการสำคัญ การประเมินผลโครงการ สำคัญ และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๔. สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครราชสีมา]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 12 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครราชสีมา]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments