กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -13 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -13 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์

ลิงค์: https://ehenx.com/14796/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 13 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการ จัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผูได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (00710-๑๙) นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับ สมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ หนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. ช่วยงานข้อมูล งานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนงาน ประจำปี
๑.๑ การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล และสภาพปัญหาระดับพื้นที่ (Area) เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑.๒ รวบรวมและสำรวจสถานภาพ การรับรู้ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เลีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งประชาชน องค์กรภาคประชาชน (เช่น ทสม.) ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ หน่วยงานภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) : เชิงพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ จัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด) ตามแผน Function และแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒. ช่วยงานประสาน สนับสนุน และเร่งรัดปฏิบัติงานในโครงการสำคัญของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๕ เช่น คทช. การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การจัดการ สิ่งแวดล้อม (ขยะ/ของเสียอันตราย ฝนละอองขนาดเล็ก หมอกควัน/ไฟป่า และคุณภาพ/นํ้าเสีย ฯลฯ) การ จัดการทรัพยากรนํ้า/บาดาล และพิบัติภัย (ฝนแล้ง/นํ้าท่วม) การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง การ จัดการสัตว์ป่า และพืชป่า การจัดการทรัพยากรธรณี และบริหารจัดการ Geo park ฯลฯ
๓. ช่วยงานการประเมินและรายงาน เกี่ยวกับการติดตามโครงการสำคัญ การประเมินผลโครงการ สำคัญ และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๔. สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – 13 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments