สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/14795/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) ร่วมตรวจรับหรือพิจารณา/ประเมินคำขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์และสถานประกอบการ รวมทั้งคำขอแจ้งรายการละเอียด คำขอจดแจ้ง คำขอหนังสือรับรอง คำขอใบ แทน คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการยกเลิกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และสถานประกอบการ เพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นฐานข้อมูลของการเฝ็าระวังต่อไป
๒) ร่วมตรวจรับหรือพิจารณา/ประเมินคำขออนุญาต/ให้ความเห้นการโฆษณา เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบและหรือให้ความเห็นการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
๓) ร่วมศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อใข้ประกอบการจัดทำ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาต การรับแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง และการออกหนังสือรับรอง ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และสถานประกอบการ
๔) ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย เพื่อจัดให้มีองค์ความรู้และ สามารถนำผลงานวิจัยที่ศ้นพบไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๕) ร่วมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารระบบคุณภาพหรือเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้มี มาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
๖) ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล ระบบการตรวจสอบและ บริการ
๗) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อมูลและร่วมปรับปรุงระบบการอนุญาต การรับแจ้ง รายการละเอียด การจดแจ้ง และการออกหนังสือรับรองให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์
๘) ร่วมดำเนินงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อให้งานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับสากล
๙) ร่วมดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐) ร่วมเป็นอนุกรรมการ คณะทำงานและผู้แทนหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล ตลอดจนการพิจารณาการอนุญาต รับแจ้งรายการละเอียดและ ออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และสถานประกอบการ
๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนปฏิบัติงานประจำปี ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ รวมถึงการลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑) ร่วมประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก งานกำกับดูแลก่อนออกสู่ ตลาดเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๒) ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทจจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับเบื้องต้น แกผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ หรือประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสบุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุญาต การรับแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง การออกหนังสือรับรองฯ การอนุญาต โฆษณา
๓) ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการอนุญาต การรับแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ การอนุญาตโฆษณา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments