กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 ธ.ค. 2561 รวม 116 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-27 ธ.ค. 2561 รวม 116 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/1640/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม116อัตรา,นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,830
อัตราว่าง: 116
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครศรีธรรมราช,สงขลา,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

จำนวน 37 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา


ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน 4 อัตรา


ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา


ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา


ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 15 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 27 อัตรา


ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาิวชาเศรษฐศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาิวชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ตำแหน่งประเภททั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาิวชาการก่อสร้าง

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 ม.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments