กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 เม.ย. 2565 รวม 49 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/16698/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอม ให้บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็น ข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารสัญญาบัตร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 41 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารสัญญาบัตร

1. วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยี่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
2.บัญชี/การบัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี
บัญชีต้นทุน/การต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและการเงิน จำนวน 3 อัตรา
3. วิศวกรรมเครื่องกล(มีใบอนุญาต วช. ไม่หมดอายุ) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
4. เคมี/วิทยาศาสตร์เคมี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
6. ภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา


นายทหารประทวน

๑.๒ บรรจุเป็นข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน ๗ อัตรา โดยมีคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด รับสมัครจากบุคลพลเรือน รายละเอียดตามผนวก ข

1. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า    จำนวน 2 อัตรา
2. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง  จำนวน 1 อัตรา
3. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างถ่ายภาพเละการพิมพ์/เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์  จำนวน 1 อัตรา
4. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างเครืองกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้ากำลัง (เขียนแบบ Autocad)จำนวน 1 อัตรา
5. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

ด.๓ บรรจุเป็นข้าราชการตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน ๓๔ อัตรา โดยมีคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด รับสมัครจากพนักงานราชการ ในส่วนของกองทัพเรือ รายละเอียดตามผนวก ค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน 12 อัตรา
2. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
3. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน/ช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
4. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์/ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
5. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
6. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้าฝช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 อัตรา
7. คุณวุฒิ ปวช. สาขาศิลปกรรม/ศิลปกรรมออกแบบ/การออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
8. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง/อุตสหกรรมเครื่องเรือน จำนวน 1 อัตรา
9. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา
10. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 3 อัตรา
11. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์/เครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์/ช่างเครื่องกลโรงงาน/เรือยานยนต์/ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
12. คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์/เครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์/ช่างเครื่องกลโรงงาน/ช่างเครื่องกลโรงงานเรือ/ยานยนต์/ช่างประปาฝช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

วิชาที่สอบ

๗. การสอบคัดเลือก
๗.๑ การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ล้ามี) กำหนดเกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)
๗.๑.๑ ภาควิชาการ
สอบในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุม ธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่สังเขปตามผนวก จ) โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี้
–    เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สอบ วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม
๓๐๐ คะแนน
–    เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. สอบ วิชาภาษาไทยทั่วไป คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน (ผู้สมัครต้องสอบทุกคน)
–    เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. สอบ วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน (ผู้สมัครต้องสอบทุกคน)

๗.๑.๒ ภาคปฏิบัติ
–    ผู้สมัครสอบสาขาวิชาภาษาพม่า ต้องทดสอบความรู้ความสามารถภาษาพม่า ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนพระราชวังเดิม ซอยยุทธศึกษา แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (แผนที่สังเขปตามผนวก จ)
๗.๒ การสอบรอบที่สอง เป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิตและ การสัมภาษณ์ ซึ่งมีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๒.๑ให้มีสิทธิ้เข้าสอบเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนไม่เกิน ๓ เท่าของตำแหน่งอัตราที่รับสมัครสอบตามสาขาที่เปิดสอบ
๗.๒.๒ การตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในวันที่ ๙- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (แผนที่สังเขปตามผนวก จ) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง จำนวน ๒1๓๔๐ บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) กำหนด
๗.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (แผนที่สังเขปตามผนวก จ) โดยจะสัมภาษณ์ในหัวข้อ ดังนี้
–    บุคลิก ลักษณะ ห่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และคุณลักษณะเหมาะสมกับ ความเป็นทหาร
–    แนวความคิดในการนำความรู้ที่สำเร็จการศึกษามาใช้ปฏิบัติงานในกองทัพเรือ
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและบ้านเมือง และกองทัพเรือ
–    ทัศนคติ ความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗.๓ สำหรับห้องสอบ และผังที่นั่งสอบในการสอบภาควิชาการ จะติดประกาศให้ทราบ ที่บริเวณหน้าห้องสอบในวันสอบ และตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพเรือ

แผนที่ file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments