ศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครสอบเจ้าพนักงานศาลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครสอบเจ้าพนักงานศาลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ฝากประชาสัมพันธ์

ศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครสอบเจ้าพนักงานศาลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลิงค์: https://ehenx.com/14518/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครสอบเจ้าพนักงานศาลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2564 ในการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผลการประชุม ดังนี้

๑. รับทราบการแกไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติของข้าราชการศาลยุติธรรม
๒. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ ศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับ ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
๓. รับทราบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาล
๔. รับทราบรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๑ ราย
๕. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๑๗ ราย
๖. อนุมิติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ.
๗. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรม
๘. เห็นชอบการกำหนดส่วนหรือกลุ่มงานและกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานคดี ในศาลยุติธรรม
๙. เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
๑๐. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง
กำหนดบัดประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๑๒ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments