สอบท้องถิ่น แผนสอบสายงานบริหาร

สอบท้องถิ่น แผนสอบสายงานบริหาร

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น แผนสอบสายงานบริหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/14516/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น แผนสอบสายงานบริหาร

เรื่อง แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงาน ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๕ กำหนดให้ ก.อบต. มอบให้ ก.อบต.จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประกอบด้วย ดำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระคับต้น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระคับกลาง ประเภทบริหารท้องถิ่น ระคับต้น ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ ก.อบต. หาก ก.อบต. จังหวัด ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการสรรหา ให้รายงาน ก.อบต. เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาต่อไป โดยกรณี ก.อบต.จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการสรรหา ให้เสนอแผนการดำเนินการสรรหาตามหนังสือที่สำนักงาน ก.อบต. กำหนด เพื่อเสนอให้ ก.อบต. พิจารณาก่อนโดยกำหนดรอบที่จะดำเนินการสรรหาได้ปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเสาร์สัปดาห์สุดท้าย ของเดือนเมษายน และวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม นั้น
สำนักงาน ก.อบต. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแผนการดำเนินการสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหา พนักงานส่วนตำบลในระดับจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารชององค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั่งนี้ หาก ก.อบต.จังหวัดใดประสงค์จะดำเนินการสรรหาให้จัดทำแผนการ ดำเนินการสรรหาแล้ว รายงานให้ ก.อบต. พิจารณา หรือหากไม่ประสงค์ดำเนินการสรรหาให้รายงานตำแหน่งสายงาน ผู้บริหารที่ว่างเพื่อให้ ก.อบต. สรรหา ตังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. รอบเดือนเมษายน ให้รายงานภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีที่ล่วงมา หากไม่เสนอแผนการสรรหา ให้รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารและอัตราว่างให้ก.อบต.สรรหาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
  2. รอบเดือนตุลาคม ให้รายงานภายในสิ้นเดือนมิถุนายนของปีที่ล่วงมา หากไม่เสนอแผนการสรรหา ให้รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารและอัตราว่างให้ก.อบต.สรรหาในช่วงเวลาคังกล่าวด้วย

แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments