ก.พ.กำหนดวันสอบภาค ก. ก.พ.2564 วันที่ 8-29 พ.ค.2565


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.กำหนดวันสอบภาค ก. ก.พ.2564 วันที่ 8-29 พ.ค.2565

ลิงค์: https://ehenx.com/16351/ หรือ
เรื่อง:


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ก.พ.กำหนดวันสอบภาค ก. ก.พ.2564 วันที่ 8-29 พ.ค.2565

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.§o.th ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยชื้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments