สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.พ. -18 มี.ค. 2563 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.พ. -18 มี.ค. 2563 รวม 13 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานกิจการยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานกิจการยุติธรรม "

ลิงค์: https://ehenx.com/6282/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการยุติธรรม

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. สาขาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการยุติธรรม

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์
7. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ
รัฐประศาสนศาสตร์
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูล
5. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์
6. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานงบประมาณ บริหารแผนปฏิบัติราชการ งานอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับวางแผนหรือโครงการของหน่วยงาน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
6. ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

1. ปฏิบัติงานด้านนิติการ
2. ดำนินการเกี่ยวกับการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5. ศึกษา รวมรวบ และแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์
6. ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการยุติธรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดหรือจัดทําแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่าง ๆ
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บสถิติรายงานหรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานยุติธรรม
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรม
4. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
6. จัดทำแผนและประสานความร่วมมือในการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม
7. ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและอํานวยความยุติธรรม
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. ความรู้ความสาามารถทั่วไปและภาษาไทย 20 คะแนน

 • ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
 • ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
 • ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา
 • ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน 40 คะแนน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565
 • ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • การสร้างหรือพัฒนาทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • การสร้างหรือพัฒนาโปรแรกมสารสนเทศพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
 • การดำเนินงานข้อมูลของ Data ExchangeCenter (DXC)
 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
 • ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 40 คะแนน

 • Conversation
 • Writing and Reading Comprehension

นักจัดการงานทั่วไป

1. ความรู้ความสาามารถทั่วไปและภาษาไทย 20 คะแนน

 • ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
 • ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
 • ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา
 • ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน 40 คะแนน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐและวิธีการงบประมาณ
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ได้แก่
  • ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และฝึกอบรม
  • ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ ก.พ. 
 • ระเบียบงงานสารบรรณ

3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

 • Conversation
 • Writing and Reading Comprehension

นิติกร

1. ความรู้ความสาามารถทั่วไปและภาษาไทย 20 คะแนน

 • ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
 • ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
 • ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา
 • ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน 40 คะแนน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย
 • ประมวลกฎหมายและกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา/แพ่งและพาณิชย์/กฎหมายปกครอง
 • แนวคิดและการพัฒนากฎหมายในปัจจุบัน ได้แก่ การประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมาย (ร่าง) พ.ร.บ. ทะเบียนประวัติอาชญากร/การปรับปรุงโทษประหารชีวิต
 • การเผยแพร่กำหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 40 คะแนน

 • Conversation
 • Writing and Reading Comprehension

นักวิชาการยุติธรรม

1. ความรู้ความสาามารถทั่วไปและภาษาไทย 20 คะแนน

 • ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
 • ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
 • ความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา
 • ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา

2. ความรู้ในการปฏิบัติงาน 40 คะแนน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและนักโทษล้นคุก

3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 40 คะแนน

 • Conversation
 • Writing and Reading Comprehension

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกิจการยุติธรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments