Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17200/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองคลัง กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด
๒. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๓. ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน การปฏิบัติงาน
๔. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ ช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ความสามารถ
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(หลักการบัญชี , ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณของส่วนราชการ)
๒. ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
–    การใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
(Microsoft Windows)
–    การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Access) และการใช้งาน Internet
การประเมินครั้งที่ ๒
สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก
–    การมุ่งผลสัมฤทธี้ (ความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงาน ขยัน อดทน กระตือรีอร้น ตั้งใจทำงาน)
–    การบริการที่ดี
–    การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (ใฝ่เรียนรู้ สนใจค้นคว้าข้อมูลใหม่ ๆ แม่นยำทางวิชาการ)
–    จริยธรรม (ชื่อสัตย์ เสียสละ)
–    ทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ (มนุษยสัมพันธ์ ประสานงาน ทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง)
สมรรถนะอื่น ๆ ที่จำเป็น
–    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
–    การคิดวิเคราะห์
–    ศิลปะการสื่อสาร
–    ความถูกต้องของงาน
–    การควบคุมตนเอง (บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะอารมณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น ๑ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท แขวงราชเท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

Comments

comments