Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -31 ก.ค. 2565

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17201/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 31 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่ม งานเชี่ยวชาญเฉพาะ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวด ๓ การสรรหา การเลือกสรร และการจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
2 มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น CCNP Security, CISSP, CEH Practical, ECSA,Cisco Certified CyberOps Professional, ITPE Applied IT Engineers (AP), GPEN, GPYC เป็นต้น 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

1 พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยโดยการสร้างรหัสคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากที่มีในระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
2 พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันโดยสร้างรหัสโปรแกรมขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกและการสนับสนุน หน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพ
3 สร้างหรือแก้ไขปรับปรุงระบบปฏิบัติการบนพื้นฐานการทำงานของโปรแกรม โอเพ่นซอสต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยสร้างรหัสหรือแก้ไขรหัสในโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอสต์เพิ่มเติมจากผู้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมได้สร้างไว้แล้ว ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
4 สร้างรหัสโปรแกรมสำหรับใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ
ไซเบอร์ขั้นสูงที่สามารถใช้งานได้ผลดี ในสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้ชุดปฏิบัติการไซเบอร์ของหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

แผนที่ file 1

Comments

comments