Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด

ลิงค์: https://ehenx.com/17202/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (ส.ป.ก.ตราด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด

ด้วยจังหวัดตราด โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (ส.ป.ก.ตราด)
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๒๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปในสำนักงาน โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การสรุป วิเคราะห์เรื่องเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการติดสินใจสั่งการ
๒. จัดระบบในการติดตาม ด้นหาเรื่อง การบันทึกข้อมูล
๓. สามารถให้ข้อมูลในการตอบข้อซักถาม
๔. ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เข้าระบบ e-GP
๕. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน ในด้านการธุรการ งานบุคคล งานการเงิน/บัญชีและพัสดุ การจัดระบบงานราชการได้ ตอบหนังสือ การรวบรวมข้อมูล การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม และการติดต่อประสานงาน
๖. ปฏิบัติงานในด้านวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหา และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๗. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒. กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ๕. พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประว่ติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น ๆ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘กรกฎาคม ๒๕๖๕ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 

ส.ป.ก.ตราด ส.ป.ก.ตราด เลขที่ ๑๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ตราด

แผนที่ file 1

Comments

comments