Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ก.พ. -18 มี.ค. 2563 รวม 10 อัตรา,

สำนักงานกิจการยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"สำนักงานกิจการยุติธรรม "

ลิงค์: https://ehenx.com/6277/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ,,,,
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยากรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์
5. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
6. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
7. สาขาวิชาการจัดการ
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
10. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา


นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. สาขาวิชารัฐศาสตร์
7. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และสนับสนุนงานด้านต่างๆ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับรวมรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกประวัติการประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5. ดำเนินการจัดทำสรุปวันลาราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของหน่วยงาน
6. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานงบประมาณ บริหารแผนปฏิบัติราชการ งานอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์การวางแผนหรือโครงการของหน่วยงาน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
6. ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ศึกษา รวบรวบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ศึกษา รวบรวบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
7. ดำเนินการเกี่ยวกับวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาวินัย และจรรยาข้าราชการ
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงาน
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านงานยุติธรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดหรือจัดทําแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่าง ๆ
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บสถิติรายงานหรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานยุติธรรม
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรม
4. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
6. จัดทำแผนและประสานความร่วมมือในการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมและอํานวยความยุติธรรม
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โรงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565
 3. ระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ ได้แก่
  1. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ และฝึกอบราม
  2. ระเบียบว่าดว้ยการพัสดุ
  3. ระเบียบงานสารบรรณ
 4. ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินและการบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1. ความรู้ในการปฏิบัติงาน 160 คะแนน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/โครงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบราหรงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริารและติดตามแผนงาน/โครงการ
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และวิธีการงบประมาณ
 • ระเบียบที่เกีย่วข้องกับการบรหารราชการ ได้แก่
  • ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และฝึกอบรม
  • ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
  • ระเบียบว่ดว้ยการบริหารงานบุคคล ของ ก.พ.
  • ระเบียบงานสารบรรณ

2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 40 คะแนน

 • Conversation
 • Writing and Reading Comprehension

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1. ความรู้ในการปฏิบัติงาน 120 คะแนน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศสาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/ดครีงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแ่หงชาติ พ.ศ.2562-2565
 • ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 • การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการติดตามและการประเมินผลการฝึกอบรม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ
 • แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตามมติ ครม.

2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 80 คะแนน

 • Conversation
 • Writing and Reading Comprehension

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

1. ความรู้ในการปฏิบัติงาน 120 คะแนน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศสาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงาน/ดครีงการในระดับรอง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 และ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแ่หงชาติ พ.ศ.2562-2565
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและนักโทษล้นคุก

2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 80 คะแนน

 • Conversation
 • Writing and Reading Comprehension

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ก.พ. 2563

สอบวันที่: 20 ก.พ. 2563

ประกาศผลสอบ: 20 ก.พ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกิจการยุติธรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments