กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 มี.ค. 2563 รวม 13 อัตรา,

กระทรวงการคลัง    เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 มี.ค. 2563  รวม 13 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

"กระทรวงการคลัง "

ลิงค์: https://ehenx.com/6270/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับารสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจาก ตามประกาศรับสมัครฯ ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2563 ดังกล่าวข้างต้น มีผู้ยื่นใบสมัครฯ จำนวนไม่เพียงพอกับอัตราว่างที่จะจจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 13 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2563 จากที่กำหนดไว้เดิม กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก จากเดิมวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคล ที่ http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2563 ดังกล่าวข้างต้น และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่าวนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า "สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์"

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :13 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) พร้อมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 – 11 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments