Categories
งานราชการอื่นๆ

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ค. 2565

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17265/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,200-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองความมั่นคงระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได็ไม่ตํ่ากว่านี้ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือทางอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
–    มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า ประมวล คิดวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม สรุปความเห็นและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นรายงานการศึกษา รวมไปถึงสามารถสรุปสาระสำคัญ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร รายงาน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ
–    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรบฐกิจและสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
–    มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพิง การพูด การอ่านและการเขียน ในระดับที่ดี เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
–    มีความสามารถในการสื่อสาร รับพิง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
–    มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์หรือระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ สมช.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ สาขาการบัญชี เลขานุการ การตลาด การขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ กฎหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
–    ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับและตรวจสอบ โดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอย่างกว้าง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ ค้นหาและ ติดตามเรื่องราวเอกสารหลักฐาน รายงานต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรวบรวม ข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆ ดูแลการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินของ ส่วนราชการ ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

–    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน ประมวลข้อมูลด้านนโยบายและแผนด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจากแหล่งต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ ประกอบการจัดทำนโยบาย แผนหรือโครงการ รวมถึงติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการที่รองรับหรือสนับสนุนการจัดทำนโยบายความมั่นคงแพ่งชาติ ตลอดจน การนำนโยบายไปปฏิบัติ
–    ติดตาม ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ตลอดจนประมวลข้อพิจารณา สรุปความเห็นเรียบเรียงเป็นรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ สำหรับองค์กร
–    ประสานงานกับกอง/กลุ่มงานภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
–    ดำเนินการจัดการประชุม สัมมนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคง
–    ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะทำงานในความรับผิดชอบซึ่งรวมไปถึงภารกิจ ในการประสานงานการประชุมและการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
–    ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

–    ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ได้แก่ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของสำนักงานทั้งภายในและ ภายนอก จำแนกประเภทเอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ และเรื่องทั่วไป ตรวจสอบเรื่องเข้า – ออก ก่อนเสนอเพื่อทราบและลงนาม
–    จัดเก็บ ค้นหา ติดตาม รวบรวมข้อมูลและเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง และผลิตเอกสารการถ่ายเอกสาร
–    ปฏิบัติงานด้านทะเบียนเบิก – จ่าย ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงานของกองให้พร้อมใช้งาน
–    อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ และการจัดเตรียมในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดประชุมและ จัดเตรียมการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กองความมั่นคงระหว่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bisa.nsc@gmail.com หรือยื่นสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี)ทิศตะวันตก (W2) (ฝั่ง DSI)

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ021420183 ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองความมั่นคงระหว่างประเทศ

แผนที่ file 1 | file 2 | file 3 | file 4

Comments

comments