Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ก.ค. 2565

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ลิงค์: https://ehenx.com/17266/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริการ,หัวหน้างานส่วนบริหารงานบุคค,หัวหน้างานส่วนจัดซื้อจัดจ้าง,หัวหน้าส่วนการตลาดประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


หัวหน้างานส่วนบริหารงานบุคค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้างานส่วนจัดซื้อจัดจ้าง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าส่วนการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริการ

ระดับปริญญาตรึซ็นไปหรือคุณๅดื! ประกาศบียบัตร โรงเรียนการไปรษณึย์ (คปท.)


หัวหน้างานส่วนบริหารงานบุคค

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หัวหน้างานส่วนจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับปริญญาตรีชื้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


หัวหน้าส่วนการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ระดับปริญญาตรีชื้นไป ทุกสาขา


ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริการ

1    .ควบคุม กากับคูแล การปฏิบ้ดิงานของส่วนสนับสบุนงานบริการ ดังนี้
1.1    ควบคุม/ตดตาม/รายงาน บันทึกผลเกี่ยวกับภารขัคเกี่บสถิติ เพื่อการวิเคราะหด้นทุนการจ่อมบำรุง นละดูแลการช่อมบำรุงยานพาหนะภายได้งบประมาณที่ได้รับ ไท้เป็นไปตามนโยบาย เป็าหมาย มาสรฐาน และแบวหางการปฏิบัติงานที่ ปณห.คบ.กำหนดไว้
1.2    บริหารชัดการยานพาหนะเพื่อรองรับการไท้บริการขนส่งสินด้าทั่วไปและงาบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ไท้เป็นไปดามระเบียบที่กำหนด
1.3    ชัดทำหลักการ/วางแผนAJรับปรุง/แกไข ระเบียบ ข้อบังคับ ■คำทั่ง ดรวจสอบเอกสารใบสำคัญ และวิธปฏิบ้ดิงาบเกี่ยวกับการขัดยานหาหนะเพื่อสนับสบุนการไท้บริการขนส่งหรือบริการ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
1.4    วิเคราะห/ควบคุม ตรวจสอบ อัตราสี้นเปลธงนามันเขึ้อเทสิงของยานหาหนะ
1.5    ควบคุม/ดูแล ตรวจลอบการ Monitor กล้อง CCTV และ GPS ของรทยนต์ชนล่ง ปณท.ดบ.
1.6    บริหารชัดการ/ควบคุมระบบ TMS
2ควบคุม ตรวจสอบ ภารปฏินัตงวนชองเขัวหนำที่ใมสังกัดไท้เป็นไปตามวัตถุประสงคํและนผบงานที่กำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจสำเร็จนถะเป็นไปด้วยความเรียบรัอย
รึ.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปวะตพารณ์กาวทำงาน
นปวะสนการณ์ในด้าน■หน่งหว์หไrพานหรือนิค‘วามรัควานเข้าใจด้านระบนโสรืสตกส์นสะระนบขนล่งไปรน£รย์ และเทคนิคช่อมบำรุงยานยนต์
การ่ป็กอบรมที่จำเป็น
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท สวัสดิการ)
ข้อกำหนด ISO 9001/150 14001 /คู่มิอระบบบริหารคุณภาพและสิงแวดล้อมํ
ความรัเนี้องด้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย การขัตสี้อขัดขัาง การจราจร มาตาฐานอุตสาหกรรมและพื่เกี่ยวข้อง การขัคท่านพนงานเพื่อนำเสนอผูบริหาร ระบบ IT ที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง/การขัดท่าข้อมูลและสทิดิ บริหารความเที่ยง1 การประกันภัย, การบริหารท้นงาบและการสรัางแวงจูงไจ อื่นๆ
ทำงานภายได้แรงกดดัน สามารถทำงานเป็นทึม บีความารส่ในการไข้ภาษาอังกฤษสำหรับการที่อสาร


หัวหน้างานส่วนบริหารงานบุคค

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.    ประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อร่วมปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน
2.    ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น การเยี่ยมไข้พนักงานเจ็บป่วย เงินอนุเคราะห์พนักงาน
3.    ดูแลการจัดทำประกันสุขภาพของบริษัท
4.    วางแผนและควบคุมการจัดกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร เช่นงานปีใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
5.    วางแผนประชาสัมพันธ์เรื่องราว ข่าวสารต่างๆภายในองค์กรให้พนักงานรับทราบ
6.    ดูแลงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท
7.    ควบคุมดูแลและวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาบุคคลากร
8.    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง
9.    ประสานงาน สื่อสาร กับพนักงานภายในและบุคคลภายนอก
10.    ควบคุมดูแลข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท การสอบสวนกรณีทำผิดระเบียบ การรับเรื่องร้องทุกข์
11.    ดูแลการออกประกาศระเบียบการทำงาน กฏระเบียบบริษัท และการบังคับใช่ให้เป็นไปตามที่กาหนด
12.    ให้คาปรึกษาพนักงานในเรื่องระเบียบข้อบังคับ
13.    งานอื่นๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของการแรงงานสัมพันธ์
ประสบการณ์
1.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล และงานสารบรรณระบบเอกสารเข้า-ออก
2.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office อินเตอเน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


หัวหน้างานส่วนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1    .จัดทำแผนจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2    .ดำเนินการจัดหาทุกวิธีให้เป็นไปตามพระราชบัญญ่ติการจัดชื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3    .ประสานผู้ชาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ต่อรอง ตกลงราคา ชื้อ/จ้าง/เช่า และเงื่อนไขอื่น เพื่อให้ ปณท.ดบ. ได้ประโยชน์สูงสุด
4    .จัดทำใบสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า
5    .จัดทำรายงานแผนและผลการจัดหาพัสดุเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6    .จัดทำข้อมูลและดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
(Electronic Government Procurement ะ e-GP)
7    .วางแผนการทำงาน ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
8    .ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบในเบื้องต้นแก่หน่วยงานภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจด้านแนวทางการดำเนินงาน และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
9    .ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของ ปณท.ดบ. ให้บรรลุภารกิจที่กำหนด ประสบการณ์การทำงาน
1    .มีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2    .มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบขององค์กรภาครัฐ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3    .หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง
4    .มีความรู้ด้านการใช้งานระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
5    .เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
6    .มีความรู้ด้าน Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หัวหน้าส่วนการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.    วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ภาพลักษณ์ชององค์กรไท้โดดเด่นและเป็นที่สนใจ ต่อกลุ่มเบ้าหมายและบุคคลภายนอก
2.    สำรวจความพิงพอใจของลูกค้าและสร้าง Brand Awareness เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าและหากลุ่ม ลูกค้าใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3.    วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับผู้จัดการฝ่าย รวมทั้งดูแลกิจกรรมด้านการตลาด สำหรับช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
4.    ดำเนินการชัดทำเอกสารต่างๆ ตรวจสอบ ควบคุมหนังสอ บันทึก เอกสารที่ออกแก่ภายนอก และควบคุมงานสารบรรณ
5.    วางแผนควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด เช่น การออกบูธ จัดงาบ Event และงานอื่นๆ ขององค์กรไท้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเบ้าหมาย
6.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
การผึเกอบรมที่จำเป็น
การจัดทำแผนการตลาด Marketing Analysis Workshop
การวิเคราะห์แผนการตลาด Marketing Analysis
เทคนิคการสื่อสารและการติดตามลูกค้า
การเรียนรู้ เข้าใจ งานด้านปฏิบัติการของ ปณด และ ปณท จิตวิทยาในการสื่อสาร (Communication Psychology) ประสบการณ์
มีประสบการณ์งานขายเป็นอย่างดี มีความกระตือรือรันและมีใจรักงานขายและงานบริการ อื่นๆ
มี sale skills และมีทัศนคติในการทำงานที่เป็นบวก (Positive Thinking) สามารถแค้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการในใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Power Point, Word .Excel และโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการชายได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.    วางแผนการขาย วิเคราะห์ และประมาณการยอดขายในแต่ละไตรมาสและสามารถทำไท้ถึงเป้าหมาย ตามที่ตั้งไว้
2.    จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้ารายใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3.    ดำเนินการเข้าพบและประเมินความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิม
4.    วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลในการพบปะลูกค้า
5.    เจรจาลักษณะหรือขั้นตอนของงานที่ขายให้ลูกค้าและสามารถปิดงานขายได้
6.    ประสานงานกับทิมปฏิบัติการเพื่อให้รับทราบความต้องการของลูกค้าที่ถูกต้อง
7.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์
มีประสบการณ์งานขายเป็นอย่างดี มีความกระดึอรึอรันและมีใจรักงานขายและงานบริการ
มีทักษะในการสื่อสารทุกช่องทาง และสามารถเสนอขายงานได้เป็นอย่างดี
อื่นๆ
มี sales skills และมีทัศนคติในการทำงานที่เป็นบวก (Positive Thinking)
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Powerpoint, Excel, Word และโปรแกรมอื่นๆที่สามารถ นำไปเป็นเครื่องมือในการขายได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถขับขี่รถยนต์ได้

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

แผนที่ file 1 | file 2 | file 3 | file 4 | file 5 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments