กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กปร

กปร

ลิงค์: https://ehenx.com/1568/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กปร.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กปร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างภาพ

อัตราเงินเดือน :11,280/13,010/13,800 บาท

ประเภท :กลุ่มงานเทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นใดในกรณีที่สำเร็จจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานของตำแหน่ง
2) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
6) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
7) ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

นายช่างภาพ

1) ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านการถ่ายภาพ โสตทัศนศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2) ได้รับคุณวุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา วิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพจากหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชน)
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
6) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
7) ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายช่างภาพ

1) ติดตามเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อถ่ายภาพพระราชกรณียกิจ
2) ถ่ายภาพพื้นที่และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการดำเนินงานและการติดตามผล
3) จัดหมวดหมู่และประมวลภาพพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
4) ถ่ายภาพในพิธีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ลักษณะงานจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยงอันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสาร การจัดประชุม การประสานงานและการต้อนรับชาวต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการร่างหนังสือโต้ตอบ การแปลและเขียนบทความทางภาษาอังกฤษ วิเคราะห์จับใจความและสรุปความเพื่อนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

นายช่างภาพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน กปร. การถ่ายภาพเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การตบแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ความรู้ทางการถ่ายภาพและถ่ายวีดีทัศน์ ความรู้และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายภาพและการถ่ายวีดิทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (การใช้โปรแกรม Microsoft Office) เช่น Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint เป็นต้น)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยนเองในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.024478500

  หรือ 024478501-6 ต่อ 106-108 หรือ 024478550 โทรสาร 024478551

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ธ.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กปร

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments