สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

"สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)"

ลิงค์: https://ehenx.com/6911/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายSMEs,นักวิชาการSMEs,นักบริหารงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 20,000-25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงนและเลื่อนกำหนดวัน และเวลาในการสอบข้อเขียน

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้าเป็นพนักงาน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเปิดรับสมัครจำนวน 9 อัตรา ปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2563 และประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องกำหนดวัน และเวลาในการสอบข้อเขียน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 7-8 เมษายน 2563 นั้น

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาทดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย และการเดินทางออกนอกที่พักอาศํยอาจทำให้ได้รับเชื้อ การเพิ่มเชื้อในร่างกาย หรือนำเชื้อไปสู่ผู้อื่นระหว่างการเดินทางได้ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด และอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกท่าน สำนักงานฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และเลื่อนกำหนดวัน และเวลาในการสอบข้อเขียน ดังนี้

1. ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จากเดิมกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขอขยายเวลาปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. โดยงดการรับสมัครด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่

1. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ ้http://61.91.223.35/ht/job/

2. สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งเอกสารมายัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานสำนักานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000-25,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการ SMEs

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000-25,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000-25,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 4

 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ารปิญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรู้ทางสถิติและมีความสามารถสื่อสาร-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีผลการสอบ TOEIC/TOEFL
 4. มีประสบการณ์ด้านการวางแผน วิเคราะห์ และประมวลผล ด้านเศรษฐกิจ/นโยบาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office อย่างชำนาญ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทงำานเป็นทีมได้

นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3-4

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยผลคะแนนขั้นต่ำ TOEFL internet-based 61 หรือ Paper-based 500 หรือ Computer-based 173 หรือ TOEIC 575 หรือ IELTS 6 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า
 3. มีความรูความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
 4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดวและต่างประเทศได้
 5. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ 3 เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน หรือ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการ SMEs 4

 1. จบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ สถิติ โดยมีคุณวุฒิปริยญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียน อยู่ในระดับดี
 3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint อยู่ใระดับชขำนาญ หากมีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านอื่นๆ อาทิ การประมวลผลทางสถิติ โปรแกรม SPSS EViews หรือวิเคราะห์โมเดลทางเศรษฐมิติต่างๆ หรือการทำ infographic หรือการวิเคราะห์สถิติประยุกต์ด้าน Data mining หรือ BI เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ทำงานอย่าน้อย 3 ปี หากมีประสบการณืผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานราชการ งานโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ งานวิเคราะห์ทางสถิติประยุกต์ งานเอกสารโต้ตอบ งานวิเคราะห์ งานประมวลผล งานวิจัย และงานจัดทำเรียบเรียงรายงานผล/บทความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักบริหารงานทั่วไป 3

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศษสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดกา รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียน อยู่ในระดับพอใช้
 3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint อยู่ในเกณฑ์ดี หากมีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านอื่นๆ อาทิ การประมวลผลทางสถิติ หรือการทำ infographic  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ทำงานอย่าน้อย 3 ปี หากมีประสบการณืผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำงานเอกสารหรือหนังสือตามระเบียบวิธีราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
 5. งานรวบรวมข้อมูล สถิติ จัดเก็บข้อมูล และงานเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการ SMEs 3-4

 1. จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศษสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับลักษณะงานในตำแหน่ง
 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียน อยู่ในระดับดี
 3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint อยู่ในระดับชำนาญ
 4. หากมีความสามารถใช้การประมวลผลทางสถิติโปรกรม SPSS หรือโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ หรือการทำ infographic  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ทำงานอย่าน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ งานวิจัย งานติดตามและประเมินผล หรือผ่านการทำงานที่เกี่ยวกับลักษณะราชการ งานเอกสารโต้ตอบ งานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ งานประมวลผล งานประเมินผล งานจัดทำเรียบเรียงรายงานผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นิติกร

 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นยอ่างดี
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น การดำเนินคดี การบังคับคดี การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้
 4. สาามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 5. หากมีใบอนุญาตว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments