สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ธ.ค. 2561 รวม 6 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ธ.ค. 2561 รวม 6 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/1277/ หรือ
ตำแหน่ง: นักการข่าว
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,300-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ข่าวเปิด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครงาน

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักการข่าว

ด้วยศูนย์ข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักการข่าว จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว
จำนวน 6 อัตรา
คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ค่าตอบแทน 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถอ่าน เขียน แปล ได้ (หากมีใบรับรองด้านภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. กรณีมีความรู้ภาษาอื่น เช่น ภาษามลายู ภาษาเขมร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้/ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานได้ เช่น Microsoft Office} Internet} Photoshop
 7. มีความรู้และสนใจติดตามข่าวสารสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศ
 8. มีความรู้และทักษะในการใช้โซเชียลมีเดีย
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 10. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 หรือโรคที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 11. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 12. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำรหับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
 13. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ถูกปลดออก หรือถูกไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบด้วน ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนแบบ EMS พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ศูนย์ข่าวเปิด ศูนย์ข่าวเปิด 321 ถนนราชดำเนิน แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 14 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 ธ.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments