กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

กรมธนารักษ์  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

"กรมธนารักษ์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5596/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยจังหวัดตราดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแนห่งพนักงานสำรวจ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด โดยให้ปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด จากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400+2,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสำรวจ

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำวก่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคาร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ปรับปรุงแผนที่เพื่อประเมินราคาที่ดีรายแปลง จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกราคาประเมินรายแปลง จัดทำรายงาน จัดเตรียมเอกสารในการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนราษฎร์นิยม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 ต.ค. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments