กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/1281/ หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,700-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1

ด้วยกรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญ๊่ปุ่นระยะยาวนอกโครงการด้าน ENhancing ghe Capacity of Data Analysis and Risk Management โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ๊่ปุ่น (JICA) มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เลขานุการชั้น 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 20,700 บาท (ได้รับค่าจ้างจากสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเพือ่การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เดือนละ 10,350 บาท และค่าจ้างสมทบจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) อีกเดือนละ 10,350 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเอตร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เหมะาสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร และ Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและหนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร พร้อมยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่นบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร กรมศุลกากร ชั้น 10 อาคาร 120 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  หรือส่งใบสมัคร หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ไปที่ E-mail address: recruit.thcustoms@gmail.com

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 พ.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments