กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก  เปิดรับสมัครสอบ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16837/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนของ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมดิคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใชัถนน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยอิงระบบการบริหารงานของพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและกา1รเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศน็ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝาก การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณชองกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่^ายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ดิดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงานการเงินประจำ เดือนและประจำปี รวบรวมชัอมูลและวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั้งประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวช้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี เงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเปัาหมาย และผลสัมฤทธที่กำหนด

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
สอบข้อเซียน (๑) การบันท้กรายการทางบัญชี (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) พระราขกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในภารเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๕) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็น ที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์ทั่งส่วน บุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
สอบปฏิบัติ
คอม่พิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
(๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแกไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ ๑๐๐ หมู่ ๘ ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะถู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 23 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments