กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ค. -17 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16836/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ค. – 17 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับวุฒิปริญญาดิตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไป ตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
(๒) ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
(๓) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมแผนงาน/โครงการในการ พัฒนาการขนส่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(๔) ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะ ทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๕) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจน การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุปีติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามทั่ใด้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้
๑. การประเมินครั้งที่ ๑
๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
วิชาความสามารถทั่วไป
(๑.๑.๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(๑.๑.๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ทดสอบความรู้ โดยวิธีการสอบช้อเขียน ดังต่อไปนี้
(๑.๒.๑) กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(๑.๒.๒) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
๒. การประเมินครั้งที่ ๒
๒.๑ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ทดสอบความรู้ โดยวิธีการสยิบสัมภาษณ์ ดังนี้
๒.๑.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์
๒.๑.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
๒.๑.๓ มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
๒.๑.๔ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่เลขที่ ๓๔๕ หมู่ที่ ๒๐ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 17 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments