Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2563 รวม 8 อัตรา,

กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมอุตุนิยมวิทยา"

ลิงค์: https://ehenx.com/9357/ หรือ
ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัตการ ตำหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัิตการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12250 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า


นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่างๆ แผนที่อกาศประเภทต่างๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหร้อข้อมูลลการตรวจฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนย์กลางแ่นดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณ์อากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การคาดหมายรังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณ์น้ำ พยากรณ์อากาศทะเล เพื่อการเดินเรือและการประมง รวมทั้งออกประกาศแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศ ออกคำเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจ้งเตือนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการป้องกันการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
 2. ช่วยศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
 3. ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฎการณ์ทะเล อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิยมวิทยาการบิน รังสีดวงอาทิตย์ โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน แผ่นดินไหวและสึนามิ ภูมิฟิสิกส์และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ และนำไปปรับปรุงและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ
 4. จัดทำรายงานเอกสารและสถิติตทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ
 5. ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง และถูกต้อง

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำินนงานเ็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คำแนะนำ และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป
 2. ให้บริการด้านดุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ท่าอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเลโดยเฉพาะที่ท่าเรือ เพื่อความปลอดภัยในกิจการนั้นๆ
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนด นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมให้ดียิ่งขึ้น
 2. สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงาน เผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของกรม
 3. เขียนข่าว เรียบเรียงข่าวสาร บทความการแถลงข่าว การจัดทำเว็บไซต์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อากรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
 4. ตรวจ ติดตามข่าวเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา นำเสนอข่าวที่มีผลกระทบ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และสาธารณชนทราบ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
 5. รวบรวม ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบทความและข่าวเพื่อเผยแพร่ในวารสารอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
 6. จัดทำสื่อ เพื่อเยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 7. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ผลงาน กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว โดยผ่านสื่อ และช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของกรม
 8. กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 9. ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้เพื่อปรับรปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 10. จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานความสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แนะ จูงใจ กับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อร่วมงาน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศและการกระจายข่าวอากาศมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารอัตโนมัติและระบบประมวลผลคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ และใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นๆ ตามความต้องการ
 2. ช่วยศึกษา ค้นคว้า ออกแบบโปรแกรมประยุกต์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์รวมทั้งสร้างและเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อการสือสารข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ดำเนินงานด้านการสื่อสารข่าวอากาศ ในระบบสื่อสารอัตโนมัติของศูนย์โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
 4. ตรวจสอบ รวบรวม ประมวลผลและบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากทั่วโลกให้ผลิตเป็นข่าวสารสนเทศและแผนที่อากาศชนิดต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศประจำวัน การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศและต่างประเทศทาง Terminal
 5. ควบคุม และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารอุตุนิยมวิทยาสากล และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบงานสื่อสารอัตโนมัติ และสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพวเตอร์ หรือระบบสื่อสารได้ด้วยตนเอง
 2. ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 4. ประสานความร่วมมือกับบุคลค หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อการดำนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ๋อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

2. ด้านบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าทาี่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 2. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

 1. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
 2. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
 2. การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 3. สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
 4. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
 5. จรรยาบรณของนักวิชาชีพการประชาสัมพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟท์แวร์ (Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Security)
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 4. ความรู้เกี่ยวกับโคงสร้างการจัดการฐานข้อมูล
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายช่างโยธาปฏิบัติการ

 1. ทดสอบความรีู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านโยธา ได้แก่ การเขียนแบบประมาณราคาก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแผนที่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องหมายและมาตรฐานในการทำแผนที่
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments