สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2563 รวม 80 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2563 รวม 80 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: https://ehenx.com/9364/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจครู(ปท1)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,จันทบุรี,ชุมพร,เชียงใหม่,ตาก,น่าน,ประจวบคีรีขันธ์,พะเยา,พิษณุโลก,ยะลา,สกลนคร,สงขลา,สระแก้ว,สุรินทร์,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติและมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีการคัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 80 อัตรา ดังนี้

 1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 2 อัตรา
 2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 6 อัตรา
 3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 6 อัตรา
 4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
 5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา
 6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 4 อัตรา
 7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 4 อัตรา
 8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 4 อัตรา
 9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
 10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 7 อัตรา
 11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 8 อัตรา
 12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 8 อัตรา
 13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
 14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 9 อัตรา
 15. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
 2. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำห่งและคุณสมบัติอื่นที่เกียวข้อง ดังนี้
  1. สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ำหนดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
  2. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดขงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือขณะเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อจนจบชั้นสูงสุดและผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ให้ไปใช้สิทธิที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายดนที่ 43
   ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจัยเป็นที่สุด
  3. สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก

วิชาที่สอบ

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ (20 คะแนน)

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญ และทดสอบความสามารถทางด้านตัวเลข ทางด้านภาษาและด้านเหตุผล

2. ภาษาไทย จำนวน 30 ข้อ (30 คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยให้สรุปความเห็น และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำหรือให้ทดสอบ โดยรูปแบบอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ดังนี้

 1. จริยธรรม จำนวน 20 ข้อ (20 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกบจริยธรรม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. คณิตศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ภาคความเหมาะสมกับตำหน่ง

จะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่น ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนติ จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ โดยจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. จะทดสอบความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

ความรู้ 25 คะแนน

 • พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทงำานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และสอบสัมภาษณืเพื่อประเมินความเหมาะสม
 • ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

ความสามารถ 25 คะแนน

 • พิจารณาความเหมาะสมที่จะทำงานในหน้าที่ หรือความสามารถที่จะรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหาแก้ปัญหา ปฏิภาณไหวพริบ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บุคลิกลักษณะทั่วไป 25 คะแนน

 • พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทางร่างกายและการแสดงออกโดยสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้
  • บุคลิกภาพภายนอก
  • ท่วงที วาจา
  • ความประพฤติ
  • อุปนิสัย
  • ความอ่อนน้อมถ่อมตน
  • การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
  • ความคิดริเริ่ม
  • ปฏิภาณไหวพริบ
  • วุฒิภาวะทางอารมณ์
  • ความมีคุณธรรม/จริยธรรม

ทัศนคติ 25 คะแนน

 • พิจารณาจากทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้นที่จะทำงาน ทัศนคติ แนวความคิด และความเชื่อถือที่สอดคล้องกับแนวนโยบายโครงการหรือแผนงานของทางราชการ)

2. การตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรค หรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า ผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการที่กำหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ให้ถือเป็นยุติ จะไม่รับฟังผลการตรวจจากหน่วยงานอื่นๆ ทุกกรณ๊

3. การตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติ ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเห็นว่ามีประวัติ ความประพฤติ หรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเห็นว่า มีประวัติ ความประพฤติ หรือชื่อเสียง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจ ถือว่าไม่ผ่าน ความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นยุติ

ผู้ทถือว่าผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องสอบผ่านทุกขั้นตอนการสอบ หากไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสอบ ไม่ผ่าน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 – 14 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments