กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.ค. -31 ก.ค. 2561 รวม 11 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://iqepi.com/44817/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 31 ก.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เศรษฐกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศและเศรษฐกิจการปศุสัตว์ระหว่างประเทศตรงตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ในการผลิตและความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ การบริโภคผลผลิต และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคงแข็งแกร่ง แข่งขันเศรษฐกิจโลกได้
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความต้องการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อวางแผนในการใช้ทรัพยากรด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด หรือเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(3) ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(4) จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นสารสนเทศและรายงานเศรษฐกิจการ ปศุสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของกรมและช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจปศุสัตว์
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและ กรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(1) ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริการทั่วไป เช่น การรับ – ส่งหนังสือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมทะเบียนหนังสือเข้าออก ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การเก็บและค้นหาเอกสารต่าง ๆ
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
(3) จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) จัดทำทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและนำไปใช้ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เช่น
– พฤติกรรมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริโภค
– อุปสงค์และอุปทาน
– กลไกตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด
– การพัฒนาประเทศ
– นโยบายเศรษฐกิจ เป็นต้น
2) การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมปศุสัตว์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 31 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 ส.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments