Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ธ.ค. -9 ม.ค. 2562 รวม 7 อัตรา

title=กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://ehenx.com/1599/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน,นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. – 9 ม.ค. 2562กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการสำรวจ รังวัด เพื่อทำแผนที่ ในการสอบเขต การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประทานบัตร และการรังวัดทำแผนที่ประเภทอื่น ๆ
(2) สำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพจากสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ให้ตรงตามสภาพการใช้ประโยชน์
(3) รังวัดเพื่อวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทำบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่
(4) รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทำแผนที่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย
(5) สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่ของประชาชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน
(6) จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัดและควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐาน การรังวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทำแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
(7) ดำเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดทำแผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
(2) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เกี่ยวกับงานด้านช่างเหมืองแร่ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรเหมืองแร่ ในการรวบรวมข้อมูลหรือศึกษาในงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น การทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ การขุด การเจาะ เพื่อประกอบการวางแผนการสำรวจแร่ การทำเหมือง การแต่งแร่ รวมทั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพื่อการสาธิตวิธีการทำเหมือง การแต่งแร่
(2) ติดตามตรวจสอบร่วมกับวิศวกรเหมืองแร่ ในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ การแต่งแร่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในการรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ติดตาม ตรวจสอบร่วมกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการเหมืองแร่ แต่งแร่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(5) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่มีการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับเหมืองแร่ เพื่อส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูล และคำปรึกษาแนะนำ ในงานอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจ
(2) ให้บริการออกแบบ วางแผน ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความช่วยเหลือ เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเหมาะสม
(3) เผยแพร่และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ เพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเหมืองแร่
(4) ติดต่อ ประสานงาน กับส่วนงานต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. – 9 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments