กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 7 เม.ย. -26 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://iqepi.com/38321/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 26 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษสารอันตราย
2. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management )
3. สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
4. สนับสนุนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสารมลพิษจากเตาเผามูลฝอย รวมทั้งการออกปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณ การรายงานผล
5. สนับสนุนการดำเนินงานจัดทำวารสารข่าวสารอันตรายและของเสีย
6. สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป
8. จัดเตรียมการประชุม/การฝึกอบรม จัดทำเอกสารวาระการประชุม/การฝึกอบรม รวมทั้งจัดทำบันทึก/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการภายใน ? ภายนอกหน่วยงานและดำเนินระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ ? ส่งหนังสือเข้าออกจากส่วนสารอันตราย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน
2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
3. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
6.ใส่ใจในการทำงาน ขยัน ไม่เกี่ยงงานพร้อมเรียนรู้ และรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 11
เอกสารประกอบการสมัครงาน 1) รูปถ่าย 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 3) สำเนาบัตรประชาชน 4) สำเนา transcript 5) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา 6)เอกสารการผ่านงานหรือ ฝึกงาน
ผู้ประสานงาน : สุปราณี / มานิดา/ วีรินทร์ – ส่วนสารอันตราย [supranee(dot)o(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 022982428

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments