สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ลิงค์: https://ehenx.com/15467/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ๒ อัตรา วิชาพละศึกษา(ครูว่ายนํ้าหญิง) ๑ อัตรา วิชาเอกแนะแนว ๑ อัตรา รวม ทั้งหมดจำนวน ๔ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที, ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่งณวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอัตราจ้าง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิชาเอกพละศึกษา(ครูว่ายน้ำหญิง) จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

วิชาเอกพละศึกษา(ครูว่ายน้ำหญิง) 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2.มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. มีความสามารถปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ค้าปรึกษา ให้คําแนะนําช่วยเหลือ นักเรียน
4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดซอบ และสามารถปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

วิชาเอกภาษาไทย

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
2.มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.มีความสามารถปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําช่วยเหลือ นักเรียน
4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

วิชาเอกแนะแนว

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
2.เพศหญิง
3.มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว
4.มีความสามารถปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําช่วยเหลือ นักเรียน
5.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องงานบุคคลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์
– ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่ม ส่งด้วยตนเองที่ห้องงานบุคคล

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ แขวงวงศ์สำราญราษฎร์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments