สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15468/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น ๔ ปฏิน้ตราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเดิมโดยระเบียบคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อ ๒๒ (๑) (ง) ของระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารราชการของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

(๑) เป็นผู้ใด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าทางบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
(๒) เป็นผู้!ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางบํญ ชีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(ก) ปฏิน้ตงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผ่นดินที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบ หรือสอนงานเป็นระยะ และปฏิน้ตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ปฏิน้ตงานเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานธุรการ และปฏิน้ตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิน้ตงานเกี่ยวกับการใข้และบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์ หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน สามารถถ่ายโอน ข้อมลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเบืองต้น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงงานธุรการของสำนัก และปฏิน้ตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

๙.๑ ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดินวาด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจ เงิน แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู้ความสามารถทางการบัญชี
(๒) พระราชบัญญชิว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเดิม
(๓) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อ พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวิชิการทำงาน พฤติกรรม ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบชิงาน ในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความ สามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 193 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 18 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042492505

ต่อ100

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments