Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 เม.ย. 2560

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://iqepi.com/38320/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ลักษณะของงาน :
– สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล การจัดการข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล
– สืบค้นและรวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่คุณภาพน้ำ เช่น จัดทำแผนที่ จุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลทั่วประเทศ
– รวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาข้อมูลสถานที่เกิดเหตุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– สนับสนุนการดำเนินงานกรณีอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษทางน้ำ
– หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
1.มีสัญชาติไทย
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประมง วาริชศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4.มีคุณลักษณะเหมาะสมทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
6.ใส่ใจในการทำงาน ขยัน ไม่เกี่ยงงานพร้อมเรียนรู้ และรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
7.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8.หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9.หากมีประสบการณ์ด้าน GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร : วิธีสมัคร :
1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2.หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4.หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
5.เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6.หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนแหล่งน้ำทะเล สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ชั้น 6 กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งเมล์มาที่: marinepollutionpcd@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวทัศพรพรรณ ทองดีเลิศ [marinepollutionpcd@gmail(dot)com] สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. 0-2298-2216-21

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง

Comments

comments