กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: https://ehenx.com/10148/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักนโยบายและแผน
ที่ 7/2563

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

อนุสนธิประกาศสำนักนโยบายและแผน ที่ 6/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เพื่อบริหารโครกงารพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ กระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ด้วยปรากฎว่า จากการสัมภาษณ์ไม่มีผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น สำนักนโยบายและแผนจึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ

1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft office (Word, Excel และ PowerPoint) Adobe Illustrator และสามารถพิมพ์ดีดได้ในเกณฑ์ดี

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลาง-ดี

5. หากมีประสบการณ์ในการเป็น Project Manager การทำฐานข้อมูล (Database) มีความรู้พื้นฐานด้านภาษา SQL หรือความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ

1. ตรวจสอบ ตรวจตรา และกรอกข้อมูลในระบบ MFA Data Connect และระบบ Project Proposal and Budget Allocation (PPBA) ให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของระบบ MFA Data Connect และระบบ PPBA

3. ประสานเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนผู้พัฒนาระบบฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงฯ เพื่อขอรับบริการงานทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบ MFA Data Connect และระบบ PPBA

4. ช่วยจัดเตรียม จัดหาและประสานเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงฯ ให้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ MFA Data Connect และระบบ PPBA

5. ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ในการใช้งานระบบ MFA Data Connect และระบบ PPBA

6. สนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงเทคนิคเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานระบบ MFA Data Connect

7. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ MFA Data Connect ระยะที่ 2 และระบบ PPBA ระยะที่ 2

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกียวข้องของสำนักนโยบายและแผน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การจัดทำรายงานประชารัฐ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 หรือส่งจดหมายลงทะเบียนถึงสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 13214

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments