สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ส.ค. 2558  ครูอัตราจ้าง


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

“สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32275/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
—————————————-
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
๔๔/๒๕๔๖ลงวันที่๘กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๔๖เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
(สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ) จึงรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือก
เป็นครูอัตราจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ชื่อตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน๑อัตราอัตราค่าจ้างรายเดือนละ๑๕,๐๐๐บาท
พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษเพื่อให้เด็กพิการ
แต่ละประเภทได้รับการช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
(๒) คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพวิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยงเพื่อให้การ
บริการทางการศึกษาพิเศษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึกรวบรวมศึกษาวิเคราะห์วิจัยออกแบบประดิษฐ์ดัดแปลงประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาการบริการผู้พิการให้มีคุณภาพให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคม
(๔) ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพของผู้พิการหรือการบริการทางการศึกษาอื่นๆ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามบทบาทและภารกิจหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์และไม่เกิน๓๕ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

/(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย…

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๒.๑) ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาที่รับสมัคร
(๑) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาศิลปะ สาขาเซรามิค(มี/ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
๒.๒.๒)ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓. เงื่อนไขการจ้าง
๓.๑ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.๓ เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน ทุ่มเทเสียสละ สามารถทำงานร่วมกับ
ครูการศึกษาพิเศษได้

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๗สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑.๕X๒ นิ้วถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)

/(๒) สำเนาวุฒิการศึกษา….

(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวน ๒ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑เดือนสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ
รับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่๑๘สิงหาคม ๒๕๕๘ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีหรือ เว็บไซต์ www.specialssingburi.org
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการสมัครคัดเลือกต้องทดสอบ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป – ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– สอบสัมภาษณ์ ๗๐ คะแนน

๓๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

๗. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ในวันที่ ๒๑สิงหาคม๒๕๕๘ เวลา๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
ณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนในวันที่ ๒๔ สิงหาคม๒๕๕๘ณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกและเรียกตัวผู้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาจัดทำสัญญาจ้างตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว
๙.๒ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามวันเวลาที่กำหนด
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

/๙.๓ ระยะเวลาจ้าง…

๙.๓ระยะเวลาจ้างนับแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๘

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวรทัศน์รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สมัครงาน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ งานราชการ สิงห์บุรี สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ รับสมัคร สอบ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ2558 สอบ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 58 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments