ECO Sticker –  ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ ECO Sticker เริ่ม 1 ต.ค. 58


ฝากประชาสัมพันธ์

ECO

“ECO Sticker”

ลิงค์: https://iqepi.com/32278/ หรือ
เรื่อง: ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ ECO Sticker เริ่ม 1 ต.ค. 58


กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดงานเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ “ECO Sticker” และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์อย่าง ยั่งยืน (Sustainable Mobility) ด้วยกลไก ECO Sticker และภาษี CO2

        เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานร่วมในงานเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ “ECO Sticker” และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์อย่าง ยั่งยืน (Sustainable Mobility) ด้วยกลไก ECO Sticker และภาษี CO2 อันเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (ภาษี CO2) พร้อมกับได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม รถยนต์และผู้นำเข้าจะต้องติด ECO Sticker ที่ต้องแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไปพร้อมกัน

        ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ในรถยนต์ทุกประเภท อย่างแพร่หลายในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง จึงร่วมกันทำบันทึกความร่วมมือขึ้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง อุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง (ได้แก่ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์) ที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี นี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกำหนดเวลาทุกประการ

        นายจักรมณฑ์ฯ ได้กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันวางนโยบายและมาตรการในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงมาตรการโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์และ ECO Sticker ที่กำลังเริ่มดำเนินการนี้ การนำเสนอมาตรการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการหยุดนิ่งแม้เพียง ขณะเดียวในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีพลวัตดังเช่นในโลกปัจจุบัน ก็เสมือนกับประเทศไทยกำลังถอยหลัง”

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

        ECO Sticker ซึ่งได้มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันนี้ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และเว็บไซต์ 2) ข้อมูลของรถยนต์ ได้แก่ ชื่อรุ่น แบบ โครงรถ เครื่องยนต์ เกียร์ ขนาดยางล้อ จำนวนที่นั่ง น้ำหนักรถ เชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ และโรงงานที่ผลิตรถยนต์ 3) รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญในด้านการประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญในด้านความปลอดภัย และรายการอุปกรณ์อื่นๆ และ 4) การทดสอบตามมาตรฐานอ้างอิง ได้แก่ อัตราการใช้น้ำมัน (หน่วย ลิตรต่อ 100 กม.) ใน 3 รูปแบบการใช้งาน คือ สภาวะรวม สภาวะในเมือง และ สภาวะนอกเมือง และแถบแสดงอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงในสภาวะรวม (Combined) ซึ่งทดสอบโดยใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซล หรือน้ำมัน E85 (ถ้ามี) นอกจากนี้แล้ว ใน ECO Sticker ยังมี QR Code สำหรับให้ผู้ซื้อรถยนต์ หรือประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด Eco Sticker เพื่อรับข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์คันนั้น รวมทั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eco Sticker ได้อีกด้วย

        นายจักรมณฑ์ฯ ได้แสดงความชื่นชมผู้ผลิตรถยนต์หลายราย ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนมีความพร้อมและสามารถนำเสนอรถยนต์และรถปิกอัพรุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติระดับสากลในด้าน “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” ซึ่งเหนือกว่ารถยนต์ที่มีจำหน่ายอยู่เดิมในประเทศให้กับประชาชนชาวไทยได้ ก่อนกำหนดเวลาการบังคับใช้โครงสร้างภาษีใหม่นี้ถึงเกือบ 1 ปีเต็ม ซึ่งจะ ช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในปีนี้ และการติด ECO Sticker บนรถยนต์ทุกคันที่จัดจำหน่าย จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในคุณสมบัติและมาตรฐานของตัว ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย และยังแสดงถึงความรับผิดชอบในการแสดงคุณสมบัติจริงของผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า อย่างโปร่งใสและเปิดเผย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

        นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ การพัฒนาระบบ ECO Sticker สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการรถยนต์ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ร่วมหารือและประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้ง เพื่อออกแบบ ECO Sticker และระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ให้มีความเหมาะสมและสะดวกสำหรับการเริ่มดำเนินการใน ระยะแรกของประเทศไทย โดยผู้ผลิตรถยนต์จะเริ่มติด ECO Sticker เป็นการทั่วไป สำหรับรถยนต์ที่ผลิตใหม่หรือนำเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ซึ่งกำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นไปอย่างราบรื่นตามกำหนดเวลา” ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะเปิดเว็บไซต์ www.car.go.th ในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ECO Sticker สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา: car.go.th/Content/pdf/ECOSticker.pdf

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments