ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID19) 2019 (COVID19) คำสั่งนายกฯตั้งรัฐมนตรี-ข้าราชการเป็นหน่วยงานพิเศษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน


ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา

"ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 2019 (COVID-19) "

ลิงค์: https://ehenx.com/6513/ หรือ
เรื่อง: คำสั่งนายกฯตั้งรัฐมนตรี-ข้าราชการเป็นหน่วยงานพิเศษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดรับสมัครสอบ

เปิดคำสั่งนายกรัฐมนตรี ตั้งรัฐมนตรี-ข้าราชการ เป็นหน่วยงานพิเศษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อดำเนินมาตรการสูงสุดในสถานการณ์โควิด-19

ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการเข้มข้นสูงสุดเพื่อควบคุมและหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ในเวลาต่อมา มีการออกคำสั่งการตั้งหน่วยงานพิเศษ ดังนี้

 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 วรรคสาม และวรรคห้า แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และโดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 กําหนดให้มีหน่วยงานพิเศษเป็นการเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คำสั่งนายกฯ ตั้งรัฐมนตรี-ข้าราชการ เป็นหน่วยงานพิเศษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

คำสั่งนายกฯ ตั้งรัฐมนตรี-ข้าราชการ เป็นหน่วยงานพิเศษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID19) 2019 (COVID19)

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,