สนจ.อุบลราชธานี อุบลฯสั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราวถึง12เมษายน

สนจ.อุบลราชธานี   อุบลฯสั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราวถึง12เมษายน

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.อุบลราชธานี

"สนจ.อุบลราชธานี "

ลิงค์: https://ehenx.com/6516/ หรือ
เรื่อง: อุบลฯสั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราวถึง12เมษายน


สนจ.อุบลราชธานี สั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราว ถึง 12 เมษายน

วันที่ 25 มี.ค. คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุบลราชธานี้ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีคำสั่งให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบนั้นเพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวมีความเข้าใจตรงกัน และเจ้าของสถานที่ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตอุบลราชธานี จึงให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี ปิดทำการชั่คราว ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัตอุบลราชธานี/สาขา/ส่วนแยก ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล (วัน เวลาราชการ) เว้นแต่ ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ได้แก่                                                   

 – การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก ใบแทน, ขาย, ให้ จำนอง)                                     

 – การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน                                                                                             – การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เป็นต้น                                                     

– การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนด                                                                                       

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 – การอายัดที่ดิน                                                                                                                               – การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 045-245436 (วัน เวลาราชการ) และสายด่วน1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย                                                               

4.1สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 

4.2สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราขรานี แห่งที่ 2                                                                 

4.3สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราขรานี สาขาเดชอุดม   

 4.4สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ   

 โดยปิดให้บริการด้านทะเบียนรถ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เว้นแต่ การรับชำระภาษีรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2550 สำหรับรถขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น

สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง (ยกเว้นการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย)

สำนักทะบียนท้องถิ่นทุกแห่ง (ยกวนการบริการแจ้งกิด แจ้งตาย)

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

อุบลฯ สั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราว ถึง 12 เมษายน

 

อุบลฯ สั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราว ถึง 12 เมษายน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.อุบลราชธานี

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments