งานราชการอื่นๆ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ก.ย. 2563 รวม 31 อัตรา,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/10906/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัคร(อสพ.)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: ,กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชุมพร,เชียงใหม่,นครพนม,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,แพร่,มหาสารคาม,แม่ฮ่องสอน,ระนอง,ลพบุรี,ศรีสะเกษ,สุพรรณบุรี,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540 กรมการพัฒนาชุมชนจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารบัรการฝึกอบรมเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาสาสมัคร (อสพ.)

อัตราว่าง : 31 อัตรา

 1. จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ อ่างทอง อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดละ 1 อัตรา รวม 24 อัตรา
 2. จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ 2 อัตรา รวม 4 อัตรา
 3. จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

อาสาสมัคร (อสพ.)

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครงอระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณื สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดได้ และมีความพร้อมทีจะปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านตำบล ที่ได้รับมอบหมายครบตามระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
 5. ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอืท่นที่เทียบเท่าในระดับเดีวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 กันยายน 2563 กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กรมการพัฒนาชุมชนจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

อาสาสมัคร (อสพ.)

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานประจำอยู่ในหมู่บ้านตำบล

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด (ภาคผนวก ก) กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments