ก.ศ.ศ.ไฟเขียว –  เกณฑ์ขอย้ายครูผู้สอน-ครูผู้ช่วย ต้องอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-1 ปี


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.ศ.ศ.ไฟเขียว

“ก.ศ.ศ.ไฟเขียว”

ลิงค์: https://iqepi.com/32094/ หรือ
เรื่อง: เกณฑ์ขอย้ายครูผู้สอน-ครูผู้ช่วย ต้องอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-1 ปี


ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ขอย้าย กำหนดให้ครูต้องอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า2ปี ครูผู้ช่วยไม่น้อยกว่า4ปี จึงทำเรื่องขอย้ายได้

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่ก.ค.ศ. เสนอขอปรับเกณฑ์การขอย้าย ซึ่งเดิมไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน แต่กำหนดว่าห้ามขอย้ายในช่วงที่มีการลาศึกษาต่อ และห้ามขอย้ายในช่วงที่มีการพัฒนาอย่างเข้ม แต่สามารถขอย้ายเป็นกรณีพิเศษที่มีภัยคุกคามได้ อาทิ ขอย้ายเพื่อไปดูแลบิดา มารดา เป็นต้น ทำให้ที่ผ่านมาครูใช้ช่องทางดังกล่าวขอย้ายเปลี่ยนสถานศึกษาจำนวนมาก หรือเมื่ออบรมพัฒนาเรียบร้อยก็ขอย้ายทันที ทำให้เกิดผลกระทบกับเด็ก การจัดการเรียนการสอนไม่เกิดความต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติให้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยต่อไปครูที่ต้องการขอย้ายสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า24เดือนหรือ2ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง และในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ ในส่วนครูผู้ช่วยจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า4ปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวเริ่มใช้ทันทีในการขอย้ายเดือนมกราคม2559

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“ในการขอย้ายกรณีปกติ ยื่นคำขอได้ปีละ1ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี ส่วนการขอย้ายกรณีพิเศษ ยื่นคำขอย้ายได้ตลอดปี พร้อมหลักฐานทางราชการ หรือทางการแพทย์ ความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาส่วนการยื่นคำร้องขอย้ายตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯที่กำหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์ ว8/2549สามารถยื่นได้อีก1ครั้ง ระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2558”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบตามที่ สพฐ. เสนอขอจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยแทนอัตราว่าง8,000อัตราและเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ใหม่ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ และให้เขตพื้นที่ฯรวมกลุ่มผู้ตรวจราชการ ศธ.ในพื้นที่คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมเป็นผู้ออกข้อสอบจากเดิมที่ส่วนกลางเป็นผู้ออกข้อสอบ ขณะเดียวกัน กำหนดให้สมัครสอบได้เพียงแห่งเดียว จากเดิมที่ให้สมัครได้หลายเขตพื้นที่แต่ต้องเลือกสอบเพียงที่เดียว ทั้งนี้ เพื่อให้การคำนวณค่าใช้จ่ายมีความแม่นยำมากขึ้น และป้องกันปัญหาการรับจ้างสอบ หรือวิ่งรอกสอบหลายที่

นอกจากนี้ มีมติให้ทุกเขตพื้นที่ฯที่มีอัตราว่างเปิดสอบเอง ไม่ให้ไปใช้บัญชีของเขตพื้นที่อื่น เพราะที่ผ่านมามักมีข้อครหาบางเขตพื้นที่ฯไม่ยอมเปิดสอบแต่ไปใช้บัญชีข้ามเขต เป็นช่องทางให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ และต่อไปการใช้บัญชีข้ามเขตจะสามารถดำเนินการได้ เฉพาะเขตพื้นที่ที่เปิดสอบแข่งขันแล้วไม่มีผู้สมัครสอบ ไม่มีผู้สอบได้ หรือมีผู้สอบได้ไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างเท่านั้น โดยจากนี้สพฐ. จะต้องไปกำหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกเพื่อประกาศรับสมัคร โดยจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน2558นี้

แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/657873

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments