รายงานพิเศษ,  สอบตำรวจ-ทหาร

สอบตำรวจ บัดนี้ –  ลือกันแซ่ด..สอบตำรวจ 450 อัตรา (รวมตำรวจท่องเที่ยว)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

รายละเอียดที่ลือกัน คลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

สท.เผยแพร่ข่าวการรับสมัครและสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org

รร.นรต. ร่วมกับ บช.ศ., กมค., สงป., สทส., สพฐ.ตร. และ บช.ก. รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557 จำนวน 450 อัตรา โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมตามที่ ตร.กำหนด และจัดหาสถานที่ที่รองรับการฝึกอบรมได้ตามความเหมาะสม

ผบช.ศ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ร่วมกับ กมค., สงป., สทส. รวมจำนวน 310 อัตรา (กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร, รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ (การเงิน), รอง สว. ทำหน้าที่ ประมวลผล, รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบไม่ต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่าย จึงมอบหมายให้ ภ.1, ภ.3, ภ.5 และ ภ.8 ร่วมรับผิดชอบขั้นตอนการสอบข้อเขียน โดยให้จัดสถานที่สอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และคุมการสอบข้อเขียน และให้มีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้

คุณสมบัติ, คุณสมบัติเฉพาะฯ, หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครและสอบแข่งขันฯจำนวน (อัตรา)หมายเหตุ
6. กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (บช.ก.(บก.ทท.))
– มีวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ
1. ป.อาญา ครบทุกลักษณะ
2. ป.วิอาญา ครบทุกลักษณะ
3. กฎหมายลักษณะพยานทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือจะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้- มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
40ตามอนุมัติ ตร. ลง 29 เม.ย.57
จะต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือในการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นผู้ดำเนินการ (จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย)ตามอนุมัติ ตร.
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้ตามอนุมัติ ตร.
รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง (ยังไม่ได้ข้อยุติจำนวนเพศชายหรือหญิง)ช. 30
ญ. 10
มติที่ประชุม เมื่อ 1 ต.ค.57
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์มติที่ประชุม เมื่อ 1 ต.ค. 57
– เพศชายต้องสูงไม่น้กยอว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
มติที่ประชุม เมื่อ 1 ต.ค. 57
อัตราเงินเดือนรองรับการบรรจุและแต่งตั้ง (เป็นไปตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 4/2557)

*จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.1 ขั้น 18.5 (15,290 บาท)

มติที่ประชุม เมื่อ 1 ต.ค. 57

บชก. (บก.ทท.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฯ ร่วมกับ บช.ศ. จำนวน 40 อัตรา

ตำแหน่งจำนวน (อัตรา)วุฒิการศึกษา
รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม40วุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้อง สำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ, ป.วิอาญา ครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ และมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

ตร.อนุมัติการจัดสรรตำแหน่งและอัตรา ในการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557

บช.ศ.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฯ 310 อัตรา จุดสังเกตตรงนี้ที่หายไป 100 อัตราที่เป็นสายวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งจำนวน
(อัตรา)
วุฒิการศึกษา
1. รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร100ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมายและสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ, ป.วิอาญา ครบทุกลักษณธ และกฎหมายลักษณะพยาน หรือได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2. รอง สว. ทำหน้าที่ บัญชี,การเงิน,การเงินและพัสดุ,การเงินและงบประมาณ และปฏิบัติการ (การเงิน)100ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี
3. รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล100มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม
4. กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา10มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนาศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนา

นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) สาขาเคมี

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ขอ้

1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.1 ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี จำนวน 80 ข้อ

2.1.1 เคมีอินทรีย์และเคมีอนินทรีย์

2.1.2 เคมีวิเคราะห์

2.1.3 เคมีภายภาพ

2.1.4 เคมีประยุกต์

2.1.5 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ

2.3 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สอบสัมภาษณ์


นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ
1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย

2.1 ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 80 ข้อ
2.1.1 ฟิสิกส์ทั่วไป
2.1.2 การวัดและการบันทึกข้อมูล
2.1.3 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
2.1.4 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์
2.1.5 การเคลื่อนที่แบบไทเจกไทล์ แบบคิดแรงต้านอากาศและแบบไม่คิดแรงต้านอากาศ
2.1.6 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก
2.1.7 การเคลื่อนที่แบบนิวตัน
2.1.8 งานและพลังงาน
2.1.9 โมเมนตัมและการชน
2.1.10 สมบัตเชิงกลของวัสดุ
2.1.11 สมบัติเชิงกลของของไหล
2.1.12 วัฎจักรของเครื่องยนต์ความร้อน
2.1.13 การถ่ายโอนความร้อน
2.1.14 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
2.1.15 คลื่นเสียงและแสง
2.1.16 กัมมันตภาพรังสี
2.1.17 ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2.1.18 ดาราศาสตร์

2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ

2.3 พระราชบัญญัติตำรวจห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, จำนวน 10 ข้อ
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์


นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) สาขาจิตวิทยาคลินิก

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ

1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย

2.1 ความรู้เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยาคลินิก จำนวน 80 ข้อ

2.1.1 ควารู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา
2.1.2 พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
2.1.3 พัฒนาการและวุฒิภาวะ
2.1.4 ความรู้สึกและการรับรู้
2.1.5 การเรียนรู้
2.1.6 แรงจูงใจ
2.1.7 เชาว์ปัญหาและการทดสอบ
2.1.8 บุคลิกภาพ
2.1.9 พฤติกรรมและสังคมและการปรับตัว
2.1.10 สุขภาพจิต
2.1.11 การวัดผลและการประเมินผลทางจิตวิทยาคลินิก

2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ

2.3 พระราชบัญญัติตำรวจห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, จำนวน 10 ข้อ
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์


รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ

1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย

2.1 ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 25 ข้อ

2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 25 ข้อ

2.3 กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) จำนวน 20 ข้อ

2.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จำนวน 10 ข้อ

2.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ

2.6 พระราชบัญญัติตำรวจห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, จำนวน 10 ข้อ
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์


รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การงเิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ (การเงิน)

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ

1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย

2.1 หลักการบัญชีทั่วไป จำนวน 40 ข้อ

2.2 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 จำนวน 25 ข้อ

2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ จำนวน 15 ข้อ

2.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ

2.6 พระราชบัญญัติตำรวจห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, จำนวน 10 ข้อ
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11